Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van DERIJWIELHOEK, gevestigd te OENE
Versie geldig vanaf 2015/11/12
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
DERIJWIELHOEK. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite van DERIJWIELHOEK. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DERIJWIELHOEK behoudt zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door DERIJWIELHOEK erkend.
1.4 DERIJWIELHOEK garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DERIJWIELHOEK bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op
voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan
niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van DERIJWIELHOEK zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra
de door DERIJWIELHOEK geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij
bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door
de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer DERIJWIELHOEK via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het
modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze
mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager
(bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de
herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
4.2 Als afnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de afnemer alle betalingen die de afnemer
tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra
kosten ten gevolge van de keuze van de afnemer voor een andere wijze van levering dan de door
ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14
dagen nadat DERIJWIELHOEK op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de afnemer de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. DERIJWIELHOEK betaalt de afnemer terug met
hetzelfde betaalmiddel als waarmee de afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij de afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de afnemer voor
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
4.3 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de
dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons terug te zenden of te overhandigen. De afnemer is op tijd als de afnemer de goederen
terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden
van de goederen komen voor rekening van de afnemer.
4.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het
werking van de goederen vast te stellen.
4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, draagt DERIJWIELHOEK er zorg voor
dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag
inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van
de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of
die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DERIJWIELHOEK, dan worden uw gegevens opgenomen in
het klantenbestand van DERIJWIELHOEK. DERIJWIELHOEK houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 DERIJWIELHOEK respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 DERIJWIELHOEK maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets
af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op
grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer
(alvorens over te gaan tot terugzending aan DERIJWIELHOEK) deze gebreken onmiddellijk
schriftelijk te melden aan DERIJWIELHOEK. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DERIJWIELHOEK
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van
gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren
en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door DERIJWIELHOEK gegrond worden bevonden, zal
DERIJWIELHOEK naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van DERIJWIELHOEK en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds
beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van
DERIJWIELHOEK) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van DERIJWIELHOEK gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van DERIJWIELHOEK voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 DERIJWIELHOEK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk
te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DERIJWIELHOEK in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
DERIJWIELHOEK en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DERIJWIELHOEK zich
het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DERIJWIELHOEK slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van DERIJWIELHOEK gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 DERIJWIELHOEK kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen DERIJWIELHOEK en een klant komt tot stand nadat een bestelling
opdracht door DERIJWIELHOEK op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 DERIJWIELHOEK behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DERIJWIELHOEK gelden slechts
bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 DERIJWIELHOEK is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door
onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail
verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van DERIJWIELHOEK alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 DERIJWIELHOEK behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DERIJWIELHOEK gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien DERIJWIELHOEK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 DERIJWIELHOEK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door DERIJWIELHOEK aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
blijft bij DERIJWIELHOEK zolang de afnemer de vorderingen van DERIJWIELHOEK uit hoofde
van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
DERIJWIELHOEK wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en
ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door DERIJWIELHOEK geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
DERIJWIELHOEK of een door DERIJWIELHOEK aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
DERIJWIELHOEK haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar
eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DERIJWIELHOEK zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan DERIJWIELHOEK.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DERIJWIELHOEK en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement OENE kennis, tenzij DERIJWIELHOEK er de voorkeur aan geeft het verschil aan
de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van
die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Algemene verhuur voorwaarden: 
Voor het huren van een fiets is het tonen van legitimatie verplicht.  Betaling vooraf of uiterlijk bij het ophalen van de fiets.

De huurperiode van een dag duurt van 9.00 uur tot en met 18.00uur. ( of anders in overleg) Voor de huurperiode van een week worden er 5 dagen gerekend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De door u gehuurde fietsen staan tenzij anders is afgesproken tot 13.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering. Bij eerder terug brengen van de fietsen dan overeengekomen ontvangt u geen geld terug. 

Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum en tijd zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht de volle daghuur in rekening brengen. Te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum. 

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen.

De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets, en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is tenstrengste verboden om zich met twee personen op de fiets te begeven en de fiets te gebruiken op het strand of op een terrein waarvoor de fiets niet geschikt is. 

De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor beschadigingen aan de fiets(en) of onderdelen daarvan. Bij vernieling en/of schade van onze producten worden reparatie en/of vervangingskosten in rekening gebracht. 

De fiets moet ten alle tijden op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object. 

Bij vermissing/kwijtraken van acculaders, fietssleutels en ketting(en)/sloten dient de vervangingswaarde te worden betaald.

De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden. Bij schade aan de fiets mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit de schade erger maakt.

Is de fiets zichtbaar kapot, of raakt de fiets vermist, dan wordt de huurder geacht het volgende te doen. 
-huurder informeert de verhuurder hierover zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is. 
-Huurder volgt de verdere instructies op van de verhuurder.

Pas na toestemming van de verhuurder mag de huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets laten repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.

Het is de huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van de verhuurder nodig. Wel moet bij inlevering van de fiets gemeld worden dat er reparatie an de fiets is uitgevoerd.

Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen. 

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen. Huurder is verplicht melding te doen van diefstal bij de politie ter plaatse. Een kopie van aangifte en de sleutel(s) van de gestolen fiets(en) afgeven aan de verhuurder.

Bij verlies/diefstal van de fiets is er een eigen risico van 250,- euro bij een stadsfiets of kinderfiets, 750,- euro eigen risico bij diefstal van een electrische fiets of gewone tandem, 1000,- euro eigen risico bij diefstal van een elektrische tandem. 

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

Aan het bezorgen van fietsen zijn kosten verbonden.

Bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 24 uur voor de dag van verhuur wordt de volle huursom aan u in rekening gebracht. 

De dag van halen en de dag van inleveren gelden als hele huurdagen.

Het gebruik van de verhuurproducten is geheel voor eigen risico en geeft geen recht tot aansprakelijkheid en/of vordering in welke hoedanigheid ook.

 

 

 

 


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  08.30 - 17.30 uur
Dinsdag:  08.30 - 17.30 uur
Woensdag:  08.30 - 12.15 uur
Donderdag:  08.30 - 17.30 uur
Vrijdag:  08.30 - 17.30 uur
Zaterdag:  09.00 - 12.15 uur
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens

Facebook